Algemene Voorwaarden

 

Leap3D BV, gevestigd te Rijen

KvK nummer 70877408

 

Artikel 1: Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
“afnemer”: een consument, bedrijf of groot bedrijf die/dat producten van ons betrekt
“consument”: een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep
“bedrijf”: een natuurlijk of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep
“groot bedrijf”: een bedrijf in de zin van art. 6:235 Burgerlijk Wetboek “leverancier”: een natuurlijk of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep en van wie wij producten betrekken
“verzekeraar”: de verzekeringsmaatschappij bij welke wij voor (de gevolgen van) eventueel toerekenbaar tekortschieten en onrechtmatig handelen zijn verzekerd en bij welke wij aanspraak kunnen maken op een uitkering “producten”: zaken, diensten en werkzaamheden.

 

Artikel 2: Toepasselijkheid

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de door ons gedane offertes en acceptaties ervan alsmede op de aldus tot stand gekomen overeenkomst.

2. Door afnemer of leverancier gehanteerde algemene voorwaarden worden door ons uitdrukkelijk van de hand gewezen ook al zouden deze in het kader van een eerdere rechtsbetrekking zijn aanvaard.

 

Artikel 3: Wijzigingen en afwijkingen
1. Wijzigingen in de te sluiten c.q. gesloten overeenkomst en afwijkingen van deze voorwaarden zullen slechts van kracht zijn indien zij schriftelijk – en met vermelding van de onderdelen waarop zij betrekking hebben – met ons zijn overeengekomen.

 

Artikel 4: Offertes

1. De door ons uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen tenzij anders aangegeven.

2. De overeenkomst komt tot stand hetzij zodra afnemer onze offerte heeft geaccepteerd hetzij wij het voorstel van afnemer tot het aangaan van een over- eenkomst c.q. de uitnodiging hebben aanvaard.

3. Indien in de acceptatie door afnemer voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van onze offerte worden aangebracht komt de overeenkomst pas tot stand indien wij aan afnemer schriftelijk hebben bericht met deze afwijkingen van onze offerte in te stemmen.
4. De in de offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW, in- en uitvoerrechten alsmede andere belastingen, rechten en heffingen.

5. Wij werken volgens de DNR 2011 regeling.

 

Artikel 5: Kwaliteit en omschrijving
1. Wij verbinden ons tegenover afnemer om hem de producten te leveren in de omschrijving, kwaliteit en hoeveelheid als in de (eventueel later gewijzigde) offerte, opdracht, opdrachtbevestiging of overeenkomst omschreven.

2. Indien door ons een ontwerp, tekening, staal, model, monster of voorbeeld is getoond of verstrekt wordt dit vermoed slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding en/of gemiddelde kwaliteit. Tenzij uitdrukkelijk wordt vermeld dat zou worden geleverd conform het getoonde of verstrekte ontwerp c.a. kunnen de hoedanigheden van de te leveren producten afwijken mits deze niet afdoen aan de redelijkerwijs te stellen eisen van gebruiksmogelijkheden, capaciteit en/of kwaliteit.
3. Wij zijn ook anderszins bevoegd producten te leveren die van de koopovereenkomst afwijken ten aanzien van leverancier, merken, kleur mits deze niet afdoen aan redelijkerwijs te stellen eisen van gebruiksmogelijkheden, capaciteit en/of kwaliteit.

4. DNR 2011 regeling is van kracht op alle producten en diensten van Leap3D.

 

Artikel 6: Verhuur

1. Het door ons te verhuren materieel – zijnde meet- en visualisatie apparatuur – is ingericht en uitgerust voor normaal gebruik. Afnemer dient het materieel overeenkomstig zijn bestemming te gebruiken, dit niet aan wegraken, tenietgaan of beschadiging bloot te stellen en dit aan het einde van de huurtermijn in goede staat en compleet aan ons terug te brengen. De huurder is verantwoordelijk voor alle schade of verlies of vernietiging van het verhuurde object

2. Verlading en transport van en naar onze opslag alsmede het in bedrijf stellen van het materieel geschieden door afnemer alsmede voor diens rekening en risico, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

3. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die voor afnemer of derden mocht voortvloeien uit mogelijke te late beschikbaarstelling van het materieel, uit het gebruik of uit mogelijke gebreken aan het materieel. Afnemer vrijwaart ons voor mogelijke aanspraken van derden.

4. Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van ons is het afnemer niet toegestaan aan het materieel zelf reparaties te verrichten of door derden te laten verrichten.

5. Reparaties, veroorzaakt door een onjuiste behandeling door afnemer, zijnde gebruik in strijd met de eventueel verschafte gebruiksaanwijzing, de aard van het product en/of verkeersopvattingen alsmede het beschadigen, ondeskundig repareren of onderhouden door afnemer of derden, zijn voor rekening van afnemer. Worden zodanige reparaties tijdens de huurperiode uitgevoerd dan loopt de huurperiode door totdat de reparatie is voltooid en is afnemer over die periode huur verschuldigd. Afnemer is verplicht de reparatie door ons te laten uitvoeren tenzij wij vooraf toestemming verlenen de reparaties door aan ons bekendgemaakte derden te laten uitvoeren.

6. Afnemer is – indien wij zulks wensen – een waarborgsom verschuldigd gelijk aan 40% van de waarde van het ter beschikking te stellen materieel, te betalen voorafgaand aan de aflevering c.q. terbeschikkingstelling.

7. De huurperiode gaat in op de dag dat het materieel vanaf ons bedrijf een afnemer ter beschikking wordt gesteld dan wel – indien het transport door ons wordt verzorgd – bij afnemer wordt afgeleverd; de huurperiode eindigt aan het einde van de dag waarop afnemer het materieel compleet, onbeschadigd en schoon bij ons heeft terugbezorgd dan wel – indien het transport door ons wordt verzorgd – aan ons ter beschikking heeft gesteld. Komt het materieel niet in deze staat terug dan zijn de kosten van vervanging, herstel en reiniging voor rekening van afnemer. Zij worden verrekend met de waarborgsom.

8. De huur voor onbepaalde tijd kan enkel schriftelijk door de afnemer worden opgezegd. De daarbij door de afnemer in acht te nemen opzegtermijn bedraagt 10% van de tot de opzegging verlopen huurperiode met een minimum van vijf volle werkdagen. Een week wordt steeds voor 5 werkdagen gerekend.

9. Alleen de door ons voorgeschreven hulp- en onderhoudsmaterialen en onderhoudsmiddelen, zullen door afnemer mogen worden gebruikt.

10. Afnemer dient het materieel voor eigen rekening tegen de gevolgen van wegraken, tenietgaan of beschadiging te verzekeren.

11. De huurprijs is gebaseerd op een inzet van maximaal 40 uren per week. Bij langere inzet per week worden de extra kosten naar evenredigheid berekend. Bij kortere inzet van het materieel vindt geen verrekening plaats. Een normale werkdag is van 8.00 tot 17.00 uur. Bij overige inzet worden de extra kosten verrekend.

12. Indien als gevolg van vorstverlet, vast te stellen door het Sociaal Fonds Bouw- nijverheid of gelijkwaardige instantie, het materieel niet kan worden gebruikt is afnemer ten aanzien hiervan 50% van het overeengekomen huurtarief verschuldigd zulks met een maximum van 3 aaneengesloten werkdagen.
Afnemer is de huur tijdens vakanties, erkende feestdagen, regenverlet of andersoortige onwerkbare dagen, welke voor zijn risico komen, verschuldigd.

13. Tenzij anders overeengekomen wordt het materieel verhuurd exclusief bediening en energie maar inclusief eventueel noodzakelijke ballast.

De benodigde kosten van energie, onderhoud en daarvoor noodzakelijke hulp- en onderhoudsmaterialen en onderhoudsmiddelen zijn voor rekening van afnemer. Deze zal daaraan regelmatig onderhoud plegen.

14.Het opbouwen c.q. monteren en het afbreken c.q. demonteren geschieden door alsmede voor rekening en risico van afnemer.

15. In geval van dreigend(e) wegraken, tenietgaan of beschadiging aan het materiaal zal afnemer ons meteen in kennis stellen.

16. Afnemer is verplicht de werkruimte of bouwplaats zo in te richten dat optimaal van het materieel gebruik kan worden gemaakt en wegraken, tenietgaan of beschadiging zoveel mogelijk wordt voorkomen.

 

Artikel 7: Verzekering afgesloten via verhuurder

1. Indien huurder een verzekering heeft afgesloten via verhuurder, zal hiervoor een vergoeding in rekening gebracht worden. Het eigen risico per gebeurtenis bedraagt 20% van het schadebedrag excl. BTW.

2. Alle voorgaande genoemde artikelen zijn ook nu van kracht.

3. De all-risk verzekering geldt alleen bij het normaal gebruik van de apparatuur en het nemen van de juiste voorzorgsmaatregelen. Indien dit niet kan worden aangetoond door de huurder, zullen de totale reparatie- of vervangingskosten bij huurder in rekening worden gebracht.

4. Bij schade moet de verhuurder direct op de hoogte worden gesteld.

4. De apparatuur is niet verzekerd indien deze na werktijd in de auto wordt achtergelaten.

5. De huurder dient ten alle tijde aan te kunnen tonen dat hij/zij deskundig en zorgvuldig met de apparatuur is omgegaan.

6. Bij diefstal wordt 20% van de nieuwwaarde in rekening gebracht. Aangifte van diefstal bij de politie is noodzakelijk.

7. Schade als krassen, schrammen en deuken zijn uitgesloten van de dekking.

8. De huurder is verantwoordelijk voor alle schade of verlies of vernietiging van het verhuurde object tenzij dit wordt gedekt door de verzekeringspolis waaronder de apparatuur is verzekerd. Alle kosten die niet door de verzekeringspolis gedekt zijn, worden bij de huurder in rekening gebracht.

9. Bij kwijtraken (om wat voor reden ook) van de dongle voor de scene software, wordt een volledige licentie van de scene software in rekening gebracht.

 

Artikel 8: Betaling

1. Wij zijn gerechtigd een krediet beperkingstoeslag van 2% in rekening te brengen welke niet is verschuldigd bij betaling binnen acht dagen na factuurdatum.

2. Door afnemer gedane betalingen strekken allereerst ter voldoening van verschuldigde rente en kosten en vervolgens van de facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt afnemer dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

3. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Na het verstrijken van die termijn is afnemer in verzuim. Vanaf dat moment is hij over het opeisbare bedrag een rente gelijk aan de wettelijke rente doch in ieder geval 1% per maand verschuldigd.

4. Indien wij bij toerekenbaar tekortschieten van afnemer tot buitengerechtelijke incassomaatregelen overgaan komen de kosten daarvan voor diens rekening. Deze kosten worden berekend conform het rapport Voorwerk II, dan wel een opvolgende regeling mocht het rapport Voorwerk II worden vervangen.

(voorts indien afnemer een bedrijf of groot bedrijf is)
5. Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.

 

Artikel 9: Eigendomsvoorbehoud en zekerheid

1. De gehuurde zaken blijven te allen tijde eigendom van Leap3D, ongeacht de duur van de overeenkomst. Indien de afnemer zich opzettelijk het gehuurde toeëigent, is er sprake van verduistering. De overeenkomst wordt door het niet tijdig retourneren van het gehuurde niet verlengd, hoewel het risico volledig bij de afnemer blijft.

2. De afnemer is, behoudens schriftelijke toestemming van Leap3D, niet gerechtigd de gehuurde zaken te vervreemden, te verpanden of anderszins ten behoeve van derden te bezwaren.

3. De afnemer zal Leap3D onmiddellijk in schrift op de hoogte stellen indien de zaak in beslag wordt genomen of anderszins aanspraak wordt gemaakt op (enig onderdeel van) de zaak. Indien de afnemer kennis draagt van een mogelijk beslag op de zaak, dient hij Leap3D hiervan op de hoogte te stellen. Bovendien zal de afnemer

aan Leap3D op zijn eerste verzoek hiertoe, mededelen waar de betreffende zaak zich bevindt.

4. Bij beslag op (een deel van) de gehuurde zaak, (voorlopige) surséance van betaling of faillissement van de afnemer, zal de afnemer de beslagleggende deurwaarder, bewindvoerder of curator onmiddellijk op de hoogte stellen van de (eigendoms-) rechten van Leap3D.

5. Indien er goede grond bestaat dat de afnemer haar verplichtingen niet stipt zal nakomen, is de afnemer verplicht op het eerste verzoek van Leap3D terstond genoegzame en in de door Leap3D gewenste vorm zekerheid te stellen en deze zonodig aan te vullen door nakoming van al haar verplichtingen. Zolang de afnemer daaraan niet heeft voldaan, is Leap3D gerechtigd om de nakoming van haar verplichtingen op te schorten.

6. Indien de afnemer aan het verzoek, als bedoeld in lid 5, niet binnen 8 dagen na een daartoe strekkende schriftelijke aanmaning gevolg heeft gegeven, zijn alle vorderingen van Leap3D op de Afnemer direct en in hun geheel opeisbaar, is de klant gehouden tot onmiddellijke teruggave van de gehuurde zaken en heeft Leap3D het recht zich toegang te verschaffen tot de terreinen en gebouwen van de afnemer en deze te betreden, teneinde de betreffende zaken in bezit te nemen. Alle hiermee gemoeide kosten en dientengevolge door Leap3D geleden schade komen voor rekening van de afnemer.

7. Tenzij in schrift anders is overeengekomen, zal de afnemer per overeenkomst een waarborgsom verschuldigd zijn. De waarborgsom wordt vastgesteld in evenredigheid met de opgegeven huurperiode en de waarde van het gehuurde. Indien de afnemer verlenging van de overeenkomst wenst, dient zij, uiterlijk op de dag van de aanvang van de verlenging, een nieuwe waarborgsom te voldoen.

8. Indien de afnemer een waarborgsom niet tijdig voldoet, kan Leap3D de overeenkomst eenzijdig beëindigen, onverminderd het recht van Leap3D op schadevergoeding.

9. De waarborgsom mag door de afnemer niet worden beschouwd als een vooruitbetaling op de verschuldigde huursom of als een afkoopsom van enig risico voor beschadiging, diefstal of verduistering van het gehuurde. Bij het einde van de overeenkomst heeft Leap3D echter het recht om door de afnemer verschuldigde bedragen, te compenseren met de waarborgsom. De waarborgsom wordt teruggeven indien vaststaat dat de afnemer aan al haar verplichtingen heeft voldaan.

 

Artikel 10: Toepasselijk recht
Tussen afnemer en Leap3D is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
De Nederlandse tekst van deze voorwaarden is bepalend bij de uitleg daarvan.

 

Artikel 11: Geschilbeslechting
1. Alle geschillen tussen afnemer en Leap3D, voortvloeiende uit te sluiten of gesloten overeenkomsten of uit nadere overeenkomsten ter uitvoering hiervan, zullen worden beslecht door de rechtbank van het arrondissement waarbinnen wij zijn gevestigd, onverminderd onze bevoegdheid afnemer te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijk internationaal verdrag bevoegde rechter. (voorts indien afnemer een consument is)

2. Afnemer heeft het recht gedurende één maand nadat wij ons op het vorige lid schriftelijk hebben beroepen te kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de wet of het toepasselijk internationaal verdrag bevoegde rechter.

 

Artikel 12: Eerdere algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden vervangen eventueel eerder door ons gehanteerde algemene voorwaarden.